Bezpłatne doradztwo:
(pon.-pt.: 09:00 - 18:00)

Polityka prywatności

1. ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe uwagi zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo tę stronę internetową. kiedy odwiedzają Państwo tę witrynę. Dane osobowe to wszystkie dane, które można wykorzystać do zidentyfikowania Państwa osobiście. można zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdą Państwo w naszej polityce prywatności Polityka prywatności wymieniona pod tym tekstem.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest realizowane przez operatora strony. Jego dane kontaktowe znajdą Państwo w sekcji sekcji "Informacje o administratorze" w niniejszej polityce prywatności.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony Państwa dane są gromadzone, gdy nam je Państwo przekazują. Mogą to być na przykład dane, które Państwo które wprowadzają Państwo w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie lub za Państwa zgodą przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzają Państwo stronę internetową. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te Dane te są gromadzone automatycznie, gdy tylko wejdą Państwo na tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Niektóre z tych danych są gromadzone w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy Państwa zachowania jako użytkownika.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu Państwa przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie na przyszłość. W pewnych okolicznościach mają Państwo również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w określonych okolicznościach. Ponadto Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Mogą Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie, jeśli mają Państwo dalsze pytania dotyczące ochrony danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostawców zewnętrznych

Gdy odwiedzają Państwo tę stronę internetową, Państwa zachowanie podczas surfowania może być oceniane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych znajdą Państwo w poniższej polityce prywatności.

2. hosting

Treść naszej strony internetowej jest hostowana przez następującego dostawcę:

RAIDBOXES

Dostawcą jest RAIDBOXES GmbH, Hafenstr. 32, 48151 Münster, Niemcy (dalej RAIDBOXES). RAIDBOXES gromadzi różne pliki dziennika, w tym Państwa adresy IP.

Szczegóły znajdą Państwo w polityce prywatności RAIDBOXES: https://raidboxes.io/legal/privacy/.

Korzystanie z RAIDBOXES odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w jak najbardziej niezawodnym wyświetlaniu naszej strony internetowej. Jeśli została zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz § 25 ust. 1 lit. a) RODO. DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda umożliwia przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. w celu pobierania odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy z Państwem umowę o przetwarzanie danych (AVV) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa przewidziana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że usługa ta dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO. przetwarzane.

3 Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa Państwa dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności.

Gdy korzystają Państwo z tej strony internetowej, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to Dane, za pomocą których można Państwa osobiście zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu i w jakim celu to robimy.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa. możliwe.

Uwaga dotycząca podmiotu odpowiedzialnego

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest

Orthexo.de - Przewodnik po neuroortopedii i egzoszkieletach UG
Am Kuhlenkamp 17a
44795 Bochum

Telefon: 0162/1587076
E-mail: [email protected]

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.). cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.). podobne).

Czas przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do czasu, gdy cel przetwarzania danych przestanie mieć zastosowanie. Państwa dane osobowe pozostaną u nas do momentu, gdy cel przetwarzania danych przestanie mieć zastosowanie. Jeśli zgłoszą Państwo uzasadniony wniosek o usunięcie danych lub wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych, Państwa dane zostaną usunięte, chyba że będziemy dysponować innymi prawnie dozwolonymi środkami. dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Państwa danych osobowych dane osobowe (np. okresy przechowywania na mocy prawa podatkowego lub handlowego); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po upływie okresu przechowywania Państwa danych osobowych. W tym drugim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów.

Ogólne informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, o ile przetwarzane są szczególne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a RODO. RODO są przetwarzane. W przypadku wyrażenia wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich, przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. danych do państw trzecich, przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w Państwa urządzeniu końcowym (np. poprzez device fingerprinting), przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 25 ust. 1 TTDSG. ust. 1 TTDSG. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Jeśli Państwa dane są wymagane do wykonania umowy lub wykonania umowy lub wdrożenia środków przedumownych, przetwarzamy Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. ust. 1 lit. b RODO. Ponadto przetwarzamy Państwa dane, jeśli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie danych może również opierać się na na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Odpowiednia podstawa prawna w każdym Odpowiednie podstawy prawne w każdym indywidualnym przypadku są określone w kolejnych punktach niniejszej polityki prywatności. poinformowano.

Uwaga dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich

Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle prawa o ochronie danych. bezpieczne państwa trzecie. Jeśli te narzędzia są aktywne, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do tych państw trzecich tam przekazywane i przetwarzane. Zwracamy uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować żadnego poziomu ochrony danych. poziom ochrony danych nie może być zagwarantowany w tych krajach. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez Państwa, jako osoby, której dane dotyczą, kroków prawnych przeciwko temu. proszę podjąć kroki prawne przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze amerykańskie (np. służby specjalne) przetwarzają, analizują i trwale przechowują Państwa dane na serwerach amerykańskich w celach inwigilacyjnych. trwale je przechowują. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Cofnięcie Państwa zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. Mogą Państwo mogą Państwo w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę. Zgodność z prawem przetwarzania danych przetwarzania danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje nienaruszona przez cofnięcie zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F GDPR, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE DO PRAWO DO WNIESIENIA W DOWOLNYM MOMENCIE SPRZECIWU, Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z PANA/PANI SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĄ, WOBEC PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. PROFILOWANIE. ODPOWIEDNIĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH. JEŚLI WNIOSĄ PAŃSTWO SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRYCH TO DOTYCZY CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC PAŃSTWA INTERESÓW, PRAW I OBOWIĄZKÓW. PRZEWAŻAJĄ NAD PAŃSTWA INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH. DOCHODZENIE, WYKONYWANIE LUB OBRONA ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE SPRZECIWIĆ SIĘ WNIESIENIA W DOWOLNYM MOMENCIE SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TAKIEJ REKLAMY DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. JEŚLI SPRZECIWU, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejscu domniemanego naruszenia. Prawo do wniesienia skargi pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy automatycznie Panu/Pani lub osobie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi danych administratora danych, zostanie to zrobione tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo prawo do uzyskania w dowolnym momencie bezpłatnych informacji na temat przechowywanych przez Państwa danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych oraz, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. W przypadku tych i innych pytań dotyczących danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje Państwu w następujących przypadkach przypadkach:

  • Jeśli kwestionują Państwo prawidłowość przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. czas na sprawdzenie tego. Na czas trwania przeglądu mają Państwo prawo do zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych nastąpiło/nastąpi niezgodnie z prawem, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia ich przetwarzania. obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia. ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 (1) RODO, należy zachować równowagę między Państwa interesami a naszymi. Nasze interesy muszą zostać zrealizowane. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych. mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - poza ich dane - poza ich przechowywaniem - wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej. obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Państwo członkowskie.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które Państwo do nas wysyłają. takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłają Państwo do nas jako operatora strony, wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Mogą Państwo rozpoznać szyfrowane połączenie po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu Państwa przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Sprzeciw wobec reklamowych wiadomości e-mail

Wykorzystanie danych kontaktowych opublikowanych w kontekście obowiązku nadruku w celu przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, o które nie wyraźnie żądanych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy serwisu wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, takich jak spam.

4. gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Ciasteczka

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie to małe pakiety danych, które nie powodują nie powodują żadnych szkód w Państwa urządzeniu końcowym. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub na stałe (stałe pliki cookie) na Państwa urządzeniu końcowym. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu Państwa wizyty. Stałe pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym, do momentu ich samodzielnego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez Państwa przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie firm zewnętrznych mogą być również przechowywane na Państwa urządzeniu, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową (pliki cookie stron trzecich). (pliki cookie stron trzecich). Umożliwiają one nam lub Państwu korzystanie z niektórych usług firm zewnętrznych. firmy zewnętrznej (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje witryny nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka zakupów lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowania użytkownika lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej, do zapewnienia określonych funkcji, które Państwo posiadają (np. do funkcji koszyka zakupów) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru strony internetowej). (np. dla funkcji koszyka zakupów) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) (niezbędne pliki cookie). (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności stron internetowych) (niezbędne pliki cookie), są przechowywane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że określono inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego zoptymalizowanego świadczenia usług. W przypadku wyrażenia zgody na przechowywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniach plików cookie i plików cookie zezwolić na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli pliki cookie są dezaktywowane cookies, funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy zewnętrzne lub do celów analitycznych, poinformujemy Państwa o tym osobno w kontekście niniejszej polityki prywatności. osobno w niniejszej polityce prywatności i, w razie potrzeby, poprosimy Państwa o zgodę.

Zgoda za pomocą pliku cookie Borlabs

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię Borlabs Cookie consent w celu uzyskania Państwa zgody na przechowywanie określonych plików cookie w Państwa plikach cookie w Państwa przeglądarce lub na korzystanie z określonych technologii i udokumentowania tego zgodnie z ochroną danych udokumentowane. Dostawcą tej technologii jest Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (zwana dalej Borlabs).

Gdy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową, w Państwa przeglądarce zapisywany jest plik cookie Borlabs, w którym przechowywane są udzielone przez Państwa zgody lub ich cofnięcie. Przechowywana jest Państwa zgoda lub jej odwołanie. Dane te nie są przekazywane do przekazywane dostawcy plików cookie Borlabs.

Zebrane dane będą przechowywane do momentu, gdy poproszą nas Państwo o ich usunięcie lub sami usuną Państwo plik cookie Borlabs lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Borlabs Cookie znajdą Państwo na stronie https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Technologia zgody na pliki cookie firmy Borlabs służy do uzyskiwania wymaganej prawem zgody na korzystanie z plików cookie. na korzystanie z plików cookie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • Adres URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.

Formularz kontaktowy

Jeśli wysyłają nam Państwo zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam Państwo dane kontaktowe, które tam Państwo podają w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. przechowywane przez nas. Nie przekażemy tych danych bez Państwa zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, pod warunkiem, że Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub wdrożeniem środków przedumownych jest wymagane. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli o nią Państwo wystąpili; zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas, dopóki nie poproszą nas Państwo o ich usunięcie, cofnięcia przez Państwa zgody na przechowywanie lub do momentu, gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po przetworzeniu Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Zapytanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie) będzie przechowywane i przetwarzane przez nas w celu przetworzenia Państwa zapytania. dane osobowe (imię i nazwisko, zapytanie) będą przechowywane i przetwarzane przez nas w celu przetworzenia Państwa zapytania. przetwarzane. Nie przekażemy tych danych bez Państwa zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, pod warunkiem, że Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub wdrożeniem środków przedumownych jest wymagane. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli o nią Państwo wystąpili; zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie.

Dane, które przesyłają nam Państwo za pośrednictwem zapytań kontaktowych, pozostaną u nas do czasu, aż zażądają Państwo ich usunięcia, odwołają swoją zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. prośby o ich usunięcie, cofnięcia zgody na ich przechowywanie lub do momentu, gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Państwa żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Korzystanie z chatbotów

Do komunikacji z Państwem używamy chatbotów. Chatboty są w stanie odpowiadać na Państwa pytania i inne pytania i inne dane wejściowe bez pomocy człowieka. W tym celu chatboty analizują inne dane oprócz Państwa danych wejściowych w celu udzielenia odpowiednich odpowiedzi (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail i inne dane kontaktowe, numery klientów i inne identyfikatory, zamówienia i historie czatów). identyfikatory, zamówienia i historie czatów). Ponadto Państwa adres IP może być wykorzystywany przez chatbota, pliki dziennika, informacje o lokalizacji i inne metadane mogą być również gromadzone za pośrednictwem chatbota. Dane te są przechowywane na serwerach dostawcy chatbota.

Na podstawie zebranych danych można tworzyć profile użytkowników. Dane mogą być również do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach, pod warunkiem spełnienia innych wymogów prawnych (w szczególności zgody). (w szczególności zgody). W tym celu chatboty mogą być połączone z narzędziami analitycznymi i reklamowymi. być powiązane.

Zebrane dane mogą być również wykorzystywane do ulepszania naszych chatbotów i ich zachowania w odpowiedzi (uczenie maszynowe). zachowanie (uczenie maszynowe).

Dane wprowadzone przez Państwa w trakcie komunikacji pozostaną u nas lub u operatora chatbota do czasu, gdy zażąda Pan/Pani ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub do momentu, gdy cel, w którym dane były przechowywanie danych nie ma już zastosowania (np. po przetworzeniu Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne przepisy - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Podstawą prawną korzystania z chatbotów jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile chatbot jest wykorzystywany do inicjowania umowy lub w kontekście realizacji umowy. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody Przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda umożliwia przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu użytkownika (np. urządzeniu użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda jest odwołalna w dowolnym momencie. We wszystkich innych przypadkach korzystanie z plików cookie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w zakresie zainteresowanie jak najskuteczniejszą komunikacją z klientem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Korzystamy z następujących chatbotów:

Interkom

R&D Unlimited Company jest spółką zarejestrowaną w Irlandii i można się z nią skontaktować pod następującym adresem 2nd Floor, Stephen Court, 18-21 Saint Stephen's Green, Dublin 2; Intercom, Inc. spółka prawa stanu Delaware z siedzibą pod adresem 55 2nd Street, 4th Fl. zgodnie z prawem stanu Delaware, z siedzibą pod adresem 55 2nd Street, 4th Fl., San Francisco, CA 94105, USA (zwana dalej "Intercom"). Intercom).

Politykę prywatności Intercom znajdą Państwo tutaj: https://www.intercom.com/legal/privacy Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://www.intercom.com/legal/eu-us-privacy-shield-policy

Przetwarzanie zamówień Zawarliśmy z Państwem umowę o przetwarzaniu danych (RODO) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to Jest to umowa przewidziana przez prawo o ochronie danych, która gwarantuje, że przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową. dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Funkcja komentowania na tej stronie

W przypadku funkcji komentowania na tej stronie, oprócz Państwa komentarza, informacje o czasie utworzenia komentarza, Państwa adres e-mail oraz, jeśli zamieszczają Państwo komentarz anonimowo, nazwa użytkownika, którą Państwo wybrali. komentarza, Państwa adres e-mail oraz, jeśli nie publikują Państwo anonimowo, wybraną przez Państwa nazwę użytkownika. wybrana przez Państwa nazwa użytkownika.

Przechowywanie adresu IP

Nasza funkcja komentarzy przechowuje adresy IP użytkowników, którzy publikują komentarze. Ponieważ nie sprawdzamy komentarzy na tej przed ich aktywacją, potrzebujemy tych danych, aby móc podjąć działania przeciwko autorowi w przypadku naruszenia prawa takich jak obelgi lub propaganda przeciwko autorowi.

Czas przechowywania komentarzy

Komentarze i związane z nimi dane są przechowywane i pozostają na tej stronie internetowej do momentu, gdy komentowane treści zostaną całkowicie usunięte lub muszą zostać usunięte ze względów prawnych. komentowane treści zostały całkowicie usunięte lub komentarze muszą zostać usunięte z przyczyn prawnych muszą zostać usunięte z przyczyn prawnych (np. obraźliwe komentarze).

Podstawa prawna

Komentarze są przechowywane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Mogą Państwo Państwo odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wystarczy, że wyślą nam Państwo nieformalną wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przeprowadzonych już operacji przetwarzania danych. Odwołanie nie ma wpływu na Państwa zgodę.

5. narzędzia analityczne i reklama

Matomo

Ta strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej Matomo typu open source.

Z pomocą Matomo jesteśmy w stanie gromadzić i analizować dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przez odwiedzających ją użytkowników. i analizować je. Dzięki temu możemy dowiedzieć się między innymi, kiedy uzyskano dostęp do poszczególnych stron i z jakiego regionu pochodzą. Rejestrujemy również różne pliki dziennika (np. adres IP, stronę odsyłającą, używaną przeglądarkę i system operacyjny) i możemy zmierzyć, czy odwiedzający naszą witrynę odwiedzający witrynę wykonują określone działania (np. kliknięcia, zakupy itp.).

To narzędzie analityczne jest wykorzystywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Proszę zoptymalizować swoją stronę internetową. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda upoważnia do przechowywania plików cookie lub dostępu do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Wykorzystanie technologii SalesViewer

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje technologię SalesViewer® firmy SalesViewer® GmbH do gromadzenia i przechowywania danych w celach marketingowych, badań rynkowych i optymalizacji na podstawie uzasadnionych interesów operatora strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W tym celu wykorzystywany jest kod oparty na javascript do gromadzenia danych związanych z firmą i ich wykorzystania. Dane gromadzone przy użyciu tej technologii są szyfrowane przy użyciu nieodwracalnej funkcji jednokierunkowej (znanej jako hashowanie). Dane są natychmiast pseudonimizowane i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę internetową.

Dane przechowywane w kontekście Salesviewer zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do zamierzonego celu, a usunięcie nie będzie sprzeczne z żadnymi ustawowymi obowiązkami przechowywania.

Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość, klikając ten link https://www.salesviewer.com/en/opt-out/ aby uniemożliwić SalesViewer® gromadzenie danych na tej stronie w przyszłości. Plik cookie opt-out dla tej witryny zostanie zapisany na Państwa urządzeniu. Jeśli usuną Państwo pliki cookie w tej przeglądarce, muszą Państwo ponownie kliknąć ten link.

Anonimizacja adresów IP

Używamy anonimizacji IP do analizy za pomocą Matomo. Oznacza to, że Państwa adres IP jest skracany przed skrócony, aby nie można go było jednoznacznie przypisać do Państwa.

Analiza bez plików cookie

Skonfigurowaliśmy Matomo tak, aby Matomo nie przechowywało żadnych plików cookie w Państwa przeglądarce.

Hosting

Hostujemy Matomo wyłącznie na naszych własnych serwerach, dzięki czemu wszystkie dane analityczne pozostają u nas i nie są przekazywane dalej. nie są przekazywane dalej.

6. biuletyn informacyjny

Dane biuletynu

Jeśli chcą Państwo otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, wymagamy od Państwa podania adresu e-mail adresu e-mail, a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jest Pan/Pani właścicielem adresu e-mail adres e-mail oraz że wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera. Żadne inne dane nie są gromadzone gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. W celu przetwarzania newslettera korzystamy z usług dostawców newslettera, których opisani poniżej.

Sendinblue

Ta strona korzysta z Sendinblue do wysyłania newsletterów. Dostawcą jest Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin, Niemcy.

Sendinblue to usługa, za pomocą której mogą Państwo między innymi organizować i analizować wysyłkę newsletterów. Dane wprowadzone przez Państwa w celu subskrypcji newslettera są przechowywane na serwerach Sendinblue w Niemczech. przechowywane.

Analiza danych przeprowadzona przez Sendinblue

Z pomocą Sendinblue jesteśmy w stanie analizować nasze kampanie newsletterowe. W ten sposób możemy zobaczyć na przykład, czy wiadomość newslettera została otwarta i które linki zostały kliknięte. W ten sposób W ten sposób możemy określić, które linki były klikane szczególnie często.

Możemy również rozpoznać, czy pewne wcześniej zdefiniowane działania zostały wykonane po otwarciu/kliknięciu (współczynnik konwersji). (współczynnik konwersji). Na przykład możemy rozpoznać, czy dokonali Państwo zakupu po kliknięciu na newsletter. dokonali Państwo zakupu po kliknięciu na newsletter.

Sendinblue pozwala nam również dzielić odbiorców newslettera na różne kategorie ("grupowanie"). ("grupowanie"). Odbiorców newslettera można podzielić na kategorie na przykład według wieku, płci lub miejsca zamieszkania. miejsce zamieszkania. W ten sposób biuletyny mogą być lepiej dostosowane do odpowiednich grup docelowych.

Jeśli nie chcą Państwo być analizowani przez Sendinblue, muszą Państwo zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu udostępniamy odpowiedni link w każdej wiadomości newslettera.

Szczegółowe informacje na temat funkcji Sendinblue można znaleźć pod poniższym linkiem: https://de.sendinblue.com/newsletter-software/.

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Mogą Państwo wycofać odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie. Zgodność z prawem operacji przetwarzania danych Operacje przetwarzania danych, które zostały już przeprowadzone, pozostają nienaruszone przez anulowanie.

Czas przechowywania

Dane przekazane nam przez Państwa w celu subskrypcji newslettera będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi newslettera do momentu rezygnacji przez Państwa z subskrypcji newslettera. newslettera przez nas lub dostawcę usługi newslettera i usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po Państwa rezygnacji z subskrypcji newslettera. usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera. Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach. nie ma to wpływu na Państwa dane.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej biuletynu Państwa adres e-mail będzie przechowywany przez nas lub dostawcę usługi biuletynu usługodawcę newslettera na czarnej liście, jeśli jest to konieczne, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. jest konieczne. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi. łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Państwa interesom, jak i naszym interesom związanym z przestrzeganiem wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Mogą Państwo sprzeciwić się przechowywaniu jeśli Państwa interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

Aby uzyskać więcej informacji, proszę zapoznać się z polityką prywatności Sendinblue pod adresem: https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy z Państwem umowę o przetwarzanie danych (AVV) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa przewidziana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że usługa ta dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO. przetwarzane.

7. wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Niniejsza strona internetowa zawiera filmy z serwisu YouTube. Operatorem stron jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube tryb ten oznacza, że YouTube nie zbiera informacji o odwiedzających tę witrynę przed obejrzeniem przez nich filmu. Proszę zwrócić uwagę na Rozszerzony tryb ochrony danych nie wyklucza jednak przekazywania danych partnerom YouTube. wyłączone. Na przykład, niezależnie od tego, czy oglądają Państwo film, YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick. połączenie z siecią Google DoubleClick.

Gdy tylko uruchomią Państwo film YouTube na tej stronie internetowej, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube wie, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube są Państwo zalogowani, umożliwiają Państwo YouTube przypisanie Państwa zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Ponadto YouTube może przechowywać różne pliki cookie na Państwa urządzeniu końcowym po uruchomieniu filmu lub stosować porównywalne technologie rozpoznawania (np. odcisk palca urządzenia). wykorzystywać porównywalne technologie rozpoznawania (np. odciski palców urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskać informacje o osobach odwiedzających tę stronę internetową. Informacje te są wykorzystywane między innymi do rejestrowania statystyk wideo, poprawy przyjazności dla użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa.

W razie potrzeby po uruchomieniu filmu YouTube mogą zostać uruchomione dalsze operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu. na które nie mamy wpływu.

Korzystanie z YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. 1 TTDSG, o ile zgoda zezwala na przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia). (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w ich polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Czcionki Google (lokalny hosting)

Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek Google Fonts, które są dostarczane przez Google w celu znormalizowanego wyświetlania czcionek. są dostarczane przez Google. Czcionki Google Fonts są instalowane lokalnie. Nie ma połączenia z serwerami Google. nie ma miejsca.

Więcej informacji na temat Google Fonts znajdą Państwo na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w Polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

pl_PLPolish